Glasgow Girls FC v Central GA

Glasgow Girls FC v Motherwell

Glasgow Girls FC v St Johnstone

Glasgow Girls FC v Hutchison Vale LFC

Glasgow Girls FC v Renfrew Juniors LFC

Glasgow Girls FC v Hutchison Vale

United Glasgow v GGFC-17s

Stenhousemuir v Glasgow Girls FC

Patrick Thistle LFC v Glasgow Girls FC

Spartans LFC v Glasgow Girls FC