Glasgow Women FC v Spartans

Celtic v Glasgow Women FC

Spartans v Glasgow Women FC

Glasgow Women FC v Airdrie

Morton v Glasgow Women FC

Glasgow Girls FC v Dundee United

Hearts v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Hutchison Vale

Kilmarnock v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Hamilton Accies